POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH („Polityka prywatności strony www.godanserwis.pl”)

 1. O nas

Administratorem Państwa danych osobowych, podanych przez Państwa w związku
z korzystaniem z funkcjonalności serwisu www.godanserwis.pl (dalej jako „Serwis”) jest spółka Godan Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonia (05-816), przy ul. Ryżowa 84 (dalej jako „Godan”). Nasze dane kontaktowe znajdują się w pkt 10 („Jak się z nami skontaktować?”).

 1. Państwa prywatność

Podczas kontaktów z Państwem, zbierzemy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, dzięki którym możemy Państwa zidentyfikować jako konkretną osobę, np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Zależy nam na ochronie Państwa prywatności, wobec czego Państwa dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z ochroną danych i prywatnością, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

Z niniejszej polityki dowiedzą się Państwo:

 • jakie dane osobowe zbieramy;
 • dlaczego zbieramy te dane;
 • w jaki sposób je wykorzystamy;
 • jak długo będziemy je przechowywać;
 • kto będzie miał do nich dostęp;
 • jak można się z nami skontaktować;
 • jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi,
 1. Pliki Cookies

Serwis korzysta z tzw. plików cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Serwis i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia Godan dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej Serwis. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez odwiedzające go osoby. Osoby odwiedzające Serwis posiadają możliwość wyłączenia (zablokowania) w swojej przeglądarce opcji przyjmowania Cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co ogranicza jednak zakres funkcjonalności Serwisu,
a w rezultacie prowadzić może do niewłaściwego jego funkcjonowania.

Szczegółowe informacje na temat plików cookies, celów ich wykorzystania jak również możliwości zarządzania plikami cookies zostały wskazane pod poniższymi linkami:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

GoogleChrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 1. Cel przetwarzania danych Państwa danych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania.

W przypadku, gdy Użytkownik przekaże Administratorowi swoje dane w wyniku działań promocyjnych i reklamowych za pośrednictwem formularza kontaktowego, Godan będzie przetwarzał dane Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – zgody, którą można
w każdym momencie wycofać, a wówczas Administrator nie będzie przetwarzał tych danych od momentu wycofania zgody.

 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy.

Okres, przez których przechowujemy Państwa dane osobowe zostanie ustalony w oparciu o szereg kryteriów obejmujących:

 • cele, w jakich wykorzystujemy dane;
 • liczbę i wrażliwość danych;
 • potencjalne ryzyko związane z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych;

Nasze zobowiązania wynikające z przepisów prawnych i nadzorczych.

 1. Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?

Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za Państwa zgodą, o ile nie wymaga to realizacji umowy, bądź usługi lub innych działań związanych ze świadczeniem usługi dla Państwa, zatem w szczególnych wypadkach będziemy przekazywać dane wyłącznie firmom i osobom upoważnionym przez nas, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać powierzane im obowiązki.

 1. Przysługujące Państwu prawa

W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach
o ochronie danych osobowych przysługują Państwu prawa do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi. Mogą się Państwo skontaktować z organem nadzorczym pod następującym adresem:

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2, tel: 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Godan, jako Administrator danych, zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 1. Ochrona Państwa danych osobowych

Godan traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę Państwa danych osobowych priorytetowo
i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Godan stosuje odpowiednie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów, niż Administratora, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Godan, jako Administrator danych, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie będą profilowane
w rozumieniu RODO, z zastrzeżeniem informacji przewidzianych w punkcie 3.

 1. Jak można się z nami skontaktować?

Aby skontaktować się z nami w sprawie dotyczącej ochrony Państwa danych osobowych, bądź w każdej innej sprawie:

 1. Aktualizacje niniejszej informacji

Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki prywatności, spowodowane
w szczególności wzbogaceniem usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacją Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane Użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu.